TRYES, a.s.

O NÁS

Správcovská spoločnosť TRYES, a.s. je pôvodom lokálna súkromná spoločnosť, zaoberajúca sa prioritne výkonom správy nehnuteľností. Bola založená v roku 2008, ako odozva na súčasný stav na slovenskom trhu spoločností, ktoré poskytujú služby v oblasti výkonu správy nehnuteľností. Zaoberáme sa predovšetkým komplexnou správou nehnuteľností a to bytových domov, nebytových priestorov, komerčných a polyfunkčných objektov, investičnou a realitnou činnosťou. TRYES, a.s. a jej dcérska spoločnosť TRYES REAL ESTATE, s.r.o. sú progresívne rozrastajúce sa subjekty vo všetkých uvedených oblastiach. Pri každej činnosti sa snažíme postupovať maximálne zodpovedne, efektívne a transparentne. Naša spoločnosť ponúka svojim klientom metódy výkonu správy nehnuteľností a prístup k zákazníkom, ktoré svojou povahou nemajú v súčasných podmienkach konkurenciu a vždy sa snaží sledovať najmodernejšie európske trendy. Okrem výkonu správy nehnuteľností poskytuje spoločnosť TRYES na vysokej úrovni aj všetky súvisiace a doplnkové činnosti, ako napríklad letnú a zimnú údržbu exteriérov, upratovanie, rekonštrukcie, právne poradenstvo a podobne, čím sa zaraďuje medzi najkomplexnejšie spoločnosti vôbec. Našim zámerom je postupne vytvoriť aj na Slovensku sieť správcovských spoločností, pričom prvá bola vytvorená v Trenčíne pre jeho výhodné geograficko-demografické predispozície a znalosť lokálneho prostredia. Našim cieľom je v prvom rade ponúknuť čo najväčšiemu počtu vlastníkov bytov, spoločenstvám vlastníkov bytov a podnikateľským subjektom služby na najvyššej úrovni.

PRUŽNOSŤ

Vieme aké je dôležité rýchlo a pružne reagovať na rôzne vzniknuté situácie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu bývania, resp. užívanie nehnuteľnosti. Aj pre tieto prípady sme tu pre Vás 24-hodín denne prostr. linky pre zákazníkov. Ihneď po nahlásení akejkoľvek vzniknutej situácie robíme všetko preto, aby ste mohli opäť bezstarostne bývať, resp. užívať nehnuteľnosť, pričom Vás vždy priebežne informujeme o priebehu samotného riešenia. Spokojnosť zákazníka je pre nás vždy na prvom mieste. Pri akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávame sa sústredíme na efektívnosť, maximalizáciu výsledkov a vysokú rýchlosť procesov za najnižšiu prijateľnú cenu. To platí aj v komunikácií s Vami a rýchlom prístupe k informáciám.

TRANSPARENTNOSŤ

Aj v súvislosti s pojmom transparentnosť sme vyvinuli jedinečný informačný systém. Našim klientom zabezpečuje 24 hodinový online prístup, kde majú možnosť získať všetky informácie o spravovanej nehnuteľnosti z tepla domova, alebo akéhokoľvek miesta s pripojením na internet. Naši klienti majú podrobný prehľad o čerpaní finančných prostriedkov, nákladoch, spôsobe narábania s fondom opráv, výbere dodávateľov a partnerov. Pri všetkých činnostiach, ktorým sa venujeme cítime veľkú mieru zodpovednosti, aj preto sa snažíme vždy dbať na profesionálny prístup a poskytnúť Vám servis na vysokej úrovni.

CENA

Cenová politika našej spoločnosti je od začiatku nášho pôsobenia nastavovaná veľmi citlivo so zreteľom na konkurenčné prostredie v ktorom sa pohybujeme. Vždy sa snažíme nastaviť cenu za výkon správy, alebo jednotlivé doplnkové činnosti, ktoré poskytujeme individuálne. Charakterom našej spoločnosti je individuálny prístup, upravený na mieru všetkých našich klientov a zákazníkov. Pri výkone správy bytových domov sa výška správcovského poplatku spravidla pohybuje od 4 Eur za byt. Pre developerov určujeme cenu vždy osobitne so zreteľom na obsadenosť bytov a nebytových priestorov, čo predstavuje pri nepredaných bytoch cenu od 1 Eur. Akékoľvek potvrdenia vystavujeme bezplatne.

PORTFÓLIO

Bytové domy

Komerčné objekty

Nebytové priestory

SLUŽBY

Výkon správy

Výkon správy

Pri zameraní sa na spôsob a rozsah výkonu správy vychádzame vždy z požiadaviek klientov na správu, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností vypracovávame a navrhujeme systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň platnej právnej legislatíve.


Vlastníci bytov a nebytových priestorov

  Zmluva o výkone správy sa uzatvára medzi našou spoločnosťou a jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Za predpokladu, ak sa vlastníci bytov nerozhodli zriadiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zmluva sa opiera o ustanovenia § 8, 8a a 8b zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktoré spravuje spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu a nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy.
    O výbere správcu rozhoduje zhromaždenie vlastníkov bytov nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
    Spoločenstvo vlastníkov bytov

     Spoločenstvo vlastníkov bytov je právnická osoba založená podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ďalšie ustanovenia, ktorá spravuje spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu a nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo vlastníkov bytov zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev.
      Spoločenstvo vlastníkov bytov zakladajú vlastníci jedného alebo viacerých bytových domov. Podmienkou je, aby sa medzi nimi našli minimálne štyria vlastníci ktorí sú ochotní vykonávať funkcie predsedu a členov rady.
        Ak okrem ochoty majú tieto osoby aj dostatočné schopnosti, znalosti a vedomosti, je táto forma správy podľa nášho názoru najoptimálnejšia.

         Podnikateľské subjekty

          Pri návrhu spôsobu výkonu správy pre podnikateľské subjekty vždy postupujeme veľmi individuálne a ponuku našich služieb prispôsobujeme na mieru konkrétnym potrebám každého klienta. Pri správe nebytových, polyfunkčných, komerčných, alebo obchodných priestoroch ponúkame rad služieb, vychádzajúci z komplexného zabezpečenia prevádzky budov, údržby okolia, udržiavania vzťahov a komunikácie s nájomníkmi, alebo finančného riadenia. Prostredníctvom našich lokálnych partnerov zabezpečujeme stabilný prenájom a tým plnohodnotné vyťaženie spravovaných priestorov. Pri svojej práci priamo sledujeme prevádzkové a finančné ciele vlastníka nehnuteľnosti, usilujeme o optimalizáciu nákladov a zvýšovanie hodnoty spravovanej nehnuteľnosti. Spolupracujeme s vlastníkmi,  investormi a developérmi, ktorí majú záujem o maximalizáciu finančného potenciálu svojho majetku.

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

V oblasti rekonštrukcií pre našich klientov zabezpečujeme všetky služby od drobných opráv až po komplexnú obnovu nehnuteľnosti. Samozrejmosťou je spracovanie návrhov ročných finančných plánov údržby a opráv spoločných častí a zariadení. Zároveň zabezpečujeme a realizujeme všetky rekonštrukcie a opravy v akomkoľvek rozsahu v spravovaných nehnuteľnostiach. Pri rekonštrukcii vo väčšom rozsahu a pri komplexných obnovách bytových domov pre našich klientov zabezpečíme komplexné financovanie a čerpanie úverovej linky.

Energetika

Energetika

V oblasti energetiky zabezpečujeme komplexnú správu a prevádzku tepelno technických zariadení, určených na rozvod a výrobu tepla pre zabezpečenie potrieb ústredného kúrenia a prípravu teplej úžitkovej vody. Pri všetky službách, ktoré poskytujeme v oblasti energetiky postupujeme bezpečne a hospodárne s profesionálnou a odbornou starostlivosťou v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami klientov. Zároveň zabezpečujeme nepretržitú 24 – hodinovú prevádzku všetkých technológií a zariadení, od regulačných staníc, cez odovzdávacie stanice tepla, vzduchotechnické zariadenia, až po domové kotolne rôznych druhov a výkonov. V súvislosti s prevádzkou tepelno technických zariadení zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o všetky zariadenia, od vykonávnia odporúčaných a predpísaných skúšok a prehliadok, cez údržbu, regulácie, opravy, servis, až po rekonštrukcie a inovácie zariadení. Spotrebu energií presne kontrolujeme a rozpočítavame podľa vopred dohodnutého kľúča na základe požiadavky klientov.

Letná a zimná údržba

Letná a zimná údržba

V súvislosti s aktuálnym a intenzívnym znižovaním mestských, obecných a samosprávnych rozpočtov v oblasti životného prostredia a rozvoja mesta, sme sa rozhodli pre našich klientov pripraviť ako jediný na lokálnom trhu nadštandardné služby v oblasti letnej a zimnej údržby okolia bytových domov  a priľahlých pozemkov. Na základe konkrétnych požiadaviek klientov zabezpečujeme komplexnú letnú a zimnú údržbu pozemkov, priľahlích chodníkov, komunikácií, parkovísk, trávnikov, krovín, okrasnej zelene a pod.

Property management

Property management

Zjednodušená definícia pojmu property management je správa obchodných, komerčných, priemyselných, alebo obytných nehnuteľností. Vo všeobecnosti sa v zahraničí property managment využíva predovšetkým v realitných spoločnostiach, kde percentuálne pracuje najviac property manažérov. Ich základnou úlohou je čo najvýhodnejšie predať, alebo prenajať priestory nehnuteľností a zabezpečiť maximálny zisk za m2. Ak by sme chceli uplatniť úlohy property managmentu v akomkoľvek podnikaní, ich cieľom by bolo naopak maximálne efektívne využitie priestorov.  Maximálnou efektivitou rozumieme optimálne vyváženie priestorových potrieb užívateľov nehnuteľnosti oproti nákladom vynaloženým na ich zaistenie. Property manager musí vždy kooperovať s facility managerom, v ideálnom prípade je tento manager jedna osoba integrujúca obe oblasti. Property management je teda odbor riadenia, ktorého predmetom je optimálne využitie priestorov nehnuteľností a majetku. Primárnym cieľom property managmentu je zabezpečenie takých podmienok, ktoré najlepšie prevádzkovo, ekonomicky, fyzicky a psychicky vyhovujú majiteľom a užívateľom konkrétnej nehnuteľnosti. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s aj s preverenými realitnými spoločnosťami. 

Facility management

Facility management

Nájsť adekvátny výraz tohto slovného spojenia v slovenskom jazyku tak, aby presne vystihoval jeho podstatu, nie je jednoduché. Ak preložíme význam jednotlivých slov, facility znamená budovu, zariadenie, ale aj služby poskytované organizácii s určitým cieľom, management znamená riadenie alebo správu. Facility management môžeme vo všeobecnosti definovať ako metódu vzájomného harmonizovania zamestnancov, pracovných činností a pracovného prostredia, ktoré v sebe zahŕňa princípy obchodnej administratívy, architektúry, humanitných a technických vied. Facility management zavádza presné postupy v činnostiach súvisiacich s využitím a správou nehnuteľného a hnuteľného majetku, koordináciou ľudských zdrojov a procesov. Zjednodušene povedané, ide o komplexné efektívne prevádzkovanie budov, ktorého cieľom je ich maximálne využitie so zreteľom na požiadavky a meniace a vyvíjajúce sa potreby ich uživateľov a zamestnancov.

Poradenstvo

Poradenstvo

Našim klientom a záujemcom o naše služby poskytujeme komplexné a bezplatné právne, ekonomické a technické poradenstvo v oblasti výkonu správy nehnuteľností. Naše skúsenosti pramenia z dlhodobého a intenzívneho pôsobenia v oblasti realít a správy nehnuteľností, zároveň spolupracujeme s poprednými odborníkmi v oblasti práva, energetiky a realít. Pre našich klientov okrem iného zabezpečujeme aj riešenie pohľadávok, vysporiadávanie záväzkov, analýzu zmlúv, vypracovanie zmlúv, návrhy a spracovanie splátkových kalendárov, evidenciu technickej a majetkoprávnej dokumentácie, uplatňovanie reklamácií, vedenie rokovaní, návrhy dodávateľov energií a pod. 

Upratovanie a čistenie

Upratovanie a čistenie

V rámci správy nehnuteľností sme sa rozhodli zabezpečiť pre všetkých naších klientov a obyvateľov bytových domov, ktorí majú záujem šetriť svoj čas a energiu, komplexnú údržbu, upratovanie a čistenie interiérov bytových domov, čo predstavuje v pravidelných intervaloch umývanie a čistenie podláh,  schodísk, priestorov pivníc, garáží, čistenie okien, dverí, priestorov výťahov a pod. V prípade záujmu pre Vás individuálne a diskrétne zabezpečíme aj upratovanie Vašich bytov a apartmánov. U nás je štandardom ponúknuť Vám služby na nadštandrdnej úrovni. 

Rozumieme nehnuteľnostiam aj Vám. S našim prístupom sme k Vám bližšie.

SME TU PRE VÁS

Jarmila Bublíková

Manager odd. správy bytov

Tel.: 0910 671 899

Martina Staníková

Správa bytov

Tel.: 0908 683 397

Lucia Alassaf

Správa bytov - Rezidencia Vinohrady

Tel.: 0910 656 244

Zuzana Michalcová

Ekonomické oddelenie

Tel.: 0915 700 719

Silvia Bulejková

Správa bytov

Tel.: 0908 683 397

Gabriel Martiška

Technické oddelenie a údržba

Tel.: 0915 738 934

PODPORUJEME

Veríme, že každý z nás môže ovplyvniť svoje okolie a prostredie v ktorom sa realizuje. Preto aj naša spoločnosť podporuje projekty, ktoré môžu náš svet spestriť a spraviť ho o kúsok krajším a lepším. Sme spoločnosť so stabilným zázemím, pre ktorú je prirodzené poskytovať podporu slabším a tým, ktorí ju potrebujú. Pomáhame prostredníctvom rôznych nadácií a priamou účasťou na projektoch a podujatiach sociálneho, alebo kultúrneho charakteru. Tryes, a.s. si váži ľudí, okolie a uvedomuje si svoju zodpovednosť k prostrediu, v ktorom sa realizuje a pôsobí.

REFERENCIE

KONTAKT

 • TRYES, a.s.
 • IČO: 44214561
 • DIČ: 2022681980
 • IČ DPH: SK2022681980
 • Palackého 6403, 911 01 Trenčín
 • 032 743 78 78
 • 0948 888 900   Zákaznícka linka
 • Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok 08:00 – 15:30
 • tryes@tryes.sk
 • www.tryes.skFacebook