ČO AK VÁŠ SPRÁVCA NIE JE ZAPÍSANÝ V ZOZNAME SPRÁVCOV ?

Túto otázku si naši klienti nemusia pokladať. Pre ostatných sa budeme snažiť v tomto článku objasniť otázku týkajúcu sa zápisu správcov a to konkrétne čo robiť v prípade, ak zistíte že Váš správca nie je zapísaný v zozname správcov na Ministerstve dopravy a výstavby v zmysle zákona 246/2015 Z.z.

Každý správca, ktorý nesplnil podmienky k 31.12.2017 nebol od 01.01.2018 zapísaný do zoznamu správcov, ktorý nájdete tu: www.zoznamspravcov.sk. V takomto prípade zaniká činnosť správcu najneskôr k 30.06.2018.

Ak bol správca vyčiarknutý zo zoznamu správcov, zmluva o výkone správy bytového domu zaniká dňom účinnosti zmluvy o výkone správy uzavretej s novým správcom alebo dňom vzniku spoločenstva, najneskôr však uplynutím šiestich mesiacov od vyčiarknutia zo zoznamu správcov (30.06.2018).
Uvedené zákonné ustanovenie znamená, že v prípade ak zmluva o výkone správy bola účinná pred 01.01.2018 a správca nebol k 31.12.2017 zapísaný v zozname správcov, zánik zmluvy nastáva zo zákona. Takáto zmluva o výkone správy zanikne k 30.06.2018 a vlastníci môžu uzatvoriť novú zmluvu o výkone správy s iným správcom, ktorý je v čase uzatvorenia zmluvy zapísaný v zozname správcov, alebo môžu založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a NP.

Doterajší správca musí o tejto skutočnosti informovať vlastníkov najneskôr 60 dní pred zánikom zmlúv, ďalej musí vykonať nevyhnutné činnosti smerujúce k ukončeniu výkonu správy a jej odovzdaniu novému správcovi, alebo vzniknutému spoločenstvu a taktiež do uzavretia zmluvy o výkone správy s novým správcom alebo vzniku spoločenstva zabezpečovať prevádzku bytového domu a zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia.